Strona główna
Prokuratura Okręgowa
Prokuratury Rejonowe
Lokalizacja
Godziny urzędowania
Uprawnienia pokrzywdzonych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zagrożenia dla małoletnich w Internecie
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Rzecznik prasowy +48 609 057 136
Przydatne informacje
Ochrona danych osobowych
Informacja dla osób niepełnosprawnych
 
czwartek, 12 listopada 2020
2020-11-12
 52 członków zorganizowanej grupy przestępczej objętych aktem oskarżenia... 
czytaj więcej...
środa, 04 listopada 2020
2020-11-12
 Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie postanowienia sądu dotyczącego spadku... 
czytaj więcej...
poniedziałek, 26 października 2020
2020-11-12
Pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery GetBack... 
czytaj więcej...
Biuletyn Informacji Publicznej
PO w Koninie
» Ochrona danych osobowych 
Inspektor ochrony danych
 
 
Nazwa administratorów danych
w prokuraturach okręgu konińskiego,
którzy wyznaczyli IOD
Prokuratura Okręgowa w Koninie
Prokuratura Rejonowa w Koninie
Prokuratura Rejonowa w Kole
Prokuratura Rejonowa w Turku
Prokuratura Rejonowa w Słupcu
Inspektor ochrony
danych osobowych (IOD) dla prokuratur okręgu konińskiego
Krystian Ryczyński
Dane kontaktowe Inspektora
ochrony danych osobowych
Adres:
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin
Telefon:
63-243-75-10
e-mail:
iod@konin.po.gov.pl
 
UWAGA!!!
Inspektor Ochrony Danych (IOD) realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 12 – 23 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
IOD nie udziela informacji w sprawach związanych z postępowaniami prokuratorskimi.
 
 
Informacja w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

I.    Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Prokuratura Okręgowa w Koninie
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
62-510 Konin
II.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Krystian Ryczyński
tel. 63 243 75 10,
 
III.    Cel i podstawa prawna przetwarzania danych, okres przechowywania danych, odbiorcy danych:
 
1.     Dane osobowe uczestników postępowania prokuratorskiego: (strony postępowania
i ich pełnomocnicy, świadkowie, biegli sądowi,  lekarze sądowi, mediatorzy, adwokaci
i radcy prawni) Cel przetwarzania danych osobowych:
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie okresów przechowywania akt z zakresu realizacji ustawowych zadań prokuratury
i prokuratorów oraz urządzeń ewidencyjnych i pomocniczych prowadzonych
w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Firmy sprawujące opiekę autorską oraz  usługi wsparcia i serwisu dla  oprogramowania, w którym przetwarzane są dane.
 
2.       Dane osobowe pracowników Administratora:
Cel przetwarzania danych osobowych: Wykonywanie obowiązków pracodawcy
w stosunku do osób zatrudnionych u Administratora; Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Pracodawca zobowiązany jest przechowywać dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)). Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: NBP realizujący wypłatę wynagrodzeń pracowniczych.
 
3.       Dane osobowe kandydatów do pracy:
Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu, za zgodą kandydata, dane mogą zostać wykorzystane do sporządzenia listy rezerwowej kandydatów; Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie na potrzeby prowadzenia listy rezerwowej kandydatów odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu:
Dokumentacja kandydatów, którzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na liście rezerwowej przetwarzana jest do czasu ogłoszenia kolejnego konkursu, nie dłużej niż rok. Dokumentacja pozostałych kandydatów przetwarzana jest do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego i przechowywana zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie ;
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.
 
4.    Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umów na dostawy, usługi
i roboty budowlane:
Cel przetwarzania danych osobowych: Realizacja zawartej Umowy;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron; Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.
 
5.    Dane osobowe przetwarzane w związku z udzielaniem zamówień publicznych:
Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania; Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu:
Okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron;
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Otrzymane dane osobowe mogą zostać ujawnione innym oferentom na zasadach określonych przepisami prawa
w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej.
 
6.    Wizerunek osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym:
Cel przetwarzania danych osobowych: Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, wynikających z art. 40 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością dysku, natomiast nie przekracza 3 tygodni;
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Dostęp do danych osobowych ma firma świadcząca usługi ochrony osób i mienia na rzecz Prokuratury oraz firma świadcząca usługi serwisowe.
Po okresie przechowywania dokumentacji w prokuraturze jest ona brakowana lub archiwizowana zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym u Administratora.
 
7.       Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja świadczeń przewidzianych w prawie pracy wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. a) RODO – przetwarzanie niezbędne jest do otrzymania świadczenia z ZFŚS przez wnioskującego
i odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Regulaminu ZFŚS. Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji świadczeń socjalnych;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji świadczeń oraz archiwizowane zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź innych podmiotom (biura podróży, żłobki, przedszkola, organizatorzy imprez) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umów o świadczenie usług socjalnych. 
 
IV.    Prawa osób, których dane są przetwarzane:
W związku z przetwarzaniem przez Prokuraturę Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:
• dostęp do danych oraz mogą Państwo żądać od Administratora informacji o celu
i sposobie przetwarzania danych,
• sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania;
• przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;

Osoba, której dane przetwarza Prokuratura posiada prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes  Administratora. Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
 
V.    Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz informacje o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub
o miejscu udostępnienia danych:
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 
VI.    Informacja o wymogu podania danych:
Jeżeli cel przetwarzania danych wynika z przepisów prawa, podanie danych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów przetwarzania danych.
 
VII.   Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:
Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.
Prokuratura Okręgowa w Koninie 2021 © Wszystkie prawa zastrzeżone licznik odwiedzin: 638780